Wielkość tekstu:
A A+ A+
Jesteś tutaj: Strona główna » Referat Rozwoju i Spraw Społecznych » Aktualności » Realizowane i rozliczone projekty miękkie w 2017 roku

Realizowane i rozliczone projekty miękkie w 2017 roku

Realizowane i rozliczone projekty miękkie w 2017 roku

O tym jak ważna jest rola zewnętrznych środków finansowych w każdym budżecie, a zwłaszcza środków unijnych nikogo w tych czasach nie trzeba już specjalnie przekonywać. W 2017 r. Gmina Malanów sięgnęła po następujące środki na działania społeczne tzw. „miękkie” i zrealizowała poniższe zadania.

 

Realizacja projektów zewnętrznych pozwoliła Gminie Malanów na zakup nowego pojazdu służącego do przewozu podopiecznych Środowiskowego Domu Samopomocy w Miłaczewie. Zakup samochodu był możliwy dzięki realizacji projektu „ Zakup samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych”w ramach obszaru D „Programu wyrównywania różnic między regionami III” współfinansowanego z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON) za pośrednictwem Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Turku. Wartość projektu to 193 110,00 złotych, w tym 84.950,00 złotych stanowi dofinansowanie z PFRON. Nowy FORD TRANSIT zastąpił wysłużonego już Volkswagena (zakupionego również w ramach PFRON w 2005 r.). Pojazd jest konstrukcyjnie przystosowany do przewozu na miejscach siedzących 18 osób łącznie z kierowcą lub 14 osób łącznie z kierowcą na miejscach siedzących i 1 osoby niepełnosprawnej na wózku inwalidzkim (po zdemontowaniu foteli w tylnej części pojazdu i umocowaniu wózka inwalidzkiego do specjalnych szyn). Samochód przekazano do Środowiskowego Domu Samopomocy w Miłaczewie w celu zwiększenia dostępu osób niepełnosprawnych do zajęć, umożliwienie wyjścia z domu i tym samym rozwoju kontaktów interpersonalnych, a przede wszystkim zmniejszenie barier transportowych, które napotykają osoby niepełnosprawne.

 W 2017 roku dokonano ostatecznego rozliczenia projektu partnerskiegopn. “Partnerstwo lokalne na rzecz rozwoju gospodarczego gmin powiatu tureckiego” dofinansowanego z funduszy EOG pochodzących z Islandii, Liechtensteinu i Norwegii oraz środków krajowych w ramach programu pn. „Rozwój miast poprzez wzmocnienie kompetencji jednostek samorządu terytorialnego, dialog społeczny oraz współpracę z przedstawicielami społeczeństwa obywatelskiego”. W skład partnerstwa obok Gminy Malanów wchodziły: Gmina Miejska Turek – Lider Projektu, Powiat Turecki, Gmina Brudzew, Miasto i Gmina Dobra, Gmina Kawęczyn, Gmina Przykona, Gmina i Miastem Tuliszków, Gmina Turek, Gmina Władysławów, Turecka Izba Gospodarcza, Stowarzyszenie Turkowska Unia Rozwoju – T.U.R. Całkowita wartość projektu wyniosła 2.000.000zł. 85% stanowiła wnioskowana dotacja a 15% stanowił wkład własny, który został pokryty w równych częściach przez każdego z 10 partnerów samorządowych. Koszt opracowania wszystkich dokumentów strategicznych wyniósł 548 136zł, z czego z dotacji sfinansowano 465 915zł. Koszt opracowania wszystkich dokumentacji projektowo- kosztorysowych i planistycznych wyniósł 1 200 000, z czego z dotacji sfinansowano ponad milion złotych. Przypominamy Gmina Malanów wykonała w ramach projektu następujące dokumenty: Dokumentację projektowo-techniczna ciągu drogowego Celestyny oraz ciągu drogowego Grąbków –Żdżenice, Program Ochrony Środowiska dla Gminy Malanów na lata 2016-2020 z perspektywą do 2021-2023 rok, Dokumentację projektowo-kosztorysowa dotycząca modernizacji stacji uzdatniania wody w miejscowości Malanów.

W grudniu 2017 r. Gmina Malanów została laureatem konkursu grantowego „Fundusz Naturalnej Energii” ogłoszonego przez Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. oraz Fundację Nasza Ziemia. Zwycięski projekt pn. AKCJA „ODDYCHAJ I PYŁU NIE WDYCHAJ” będzie realizowany w 2018r. Wartość projektu opiewa na kwotę 15781,50 zł, wkład własny gminy 5790,00 zł, dofinansowanie w wysokości 9991,50 zł. W ramach projektu zamierzamy przeprowadzić działania sprzyjające zmniejszaniu negatywnego wpływu człowieka na środowisko, zwłaszcza przeciwdziałać negatywnym skutkom palenia śmieci. W projekcie zostaną zrealizowane: przedstawienie teatralne oraz happening przedszkolaków „Przedszkolak się tym chwali, że śmieci segreguje, a nie pali” (przemarsz ulicami miejscowości Malanów) poprzedzony pogadankami i warsztatami; we wszystkich szkołach podstawowych z terenu gminy odbędą się lekcje o tematyce dot. ochrony środowiska naturalnego na terenie całej gminy zostaną rozpropagowane ulotki informacyjne na temat skutków palenia śmieci; odbędzie się spotkanie z mieszańcami gminy pt. AKCJA „ODDYCHAJ I PYŁU NIE WDYCHAJ”, w ramach którego zostaną przekazywane informacje dot. niewłaściwego palenia; przeprowadzone konkursy i zabawy ekologiczne dla przedszkolaków i uczniów szkół podstawowych oraz pozostałych uczestników spotkania; badanie ankietowe.

W roku 2017 skutecznie aplikowaliśmy o środki na rozszerzenie działań placówki przedszkolnej w Dziadowicach, w ramach Poddziałania 8.1.1 Edukacja przedszkolna,Działania 8.1Ograniczenie i zapobieganie przedwczesnemu kończeniu nauki szkolnej oraz wyrównanie dostępu do edukacji przedszkolnej i szkolnej, Osi Priorytetowej 8 Edukacja, Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 - 2020 (WRPO 2014+). Projekt „3 i 4 latek – Dumny Przedszkolak z Dziadowic” otrzymał dofinansowanie w wysokości 42 89231 zł. Całkowita wartość projekty wynosiła 50 461,55 zł. Z uwagi na fakt, iż projekt był zintegrowany z projektem współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach poddziałania 9.3.1 Inwestowanie w rozwój infrastruktury przedszkolnej pn. „Przebudowa pomieszczeń oddziału przedszkolnego” (całkowita wartość projektu 338 437 zł, w tym zakładane dofinansowanie 231 501,69 zł) który niestety nie otrzymał dofinansowania, w/w projekt nie mógł być realizowany samodzielnie. Ostatecznie projekt nie został zrealizowany.

 W 2017 r. Gmina Malanów aplikowała o środki w konkursie nr POWR.02.18.00-IP.01-00-002/17 mającym na celu wyłonienie projektów w ramach 2 Osi priorytetowej Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji działania 2.18 Wysokiej jakości usługi administracyjne Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój. Został złożony projekt partnerski „Profesjonalne e-Urzędy”w 10 jednostkach samorządu terytorialnego z powiatów kaliskiego, konińskiego i tureckiego”. Partnerami były następujące gminy: Stare Miasto, Ślesin, Rychwał, Grodziec, Tuliszków, Koźminek, Żelazków oraz Stowarzyszeniem Gmin i Powiatów Wielkopolskich, liderem projektu była firma MTD Consulting reprezentowana przez Marcina Króla. Okres realizacji projektu: od: 2018-01-01 do: 2019-03-31. Wartość projektu: 1 972 276,80 zł. Złożyliśmy odwołanie od oceny negatywnej (brak wystarczających środków na alokacji) projektu w ramach POWER 2.18.

 W 2017 roku złożyliśmy wniosek aplikacyjny w ramach Poddziałania 8.1.2 Kształcenie ogólne – projekty konkursowe, Działania 8.1 Ograniczenie i zapobieganie przedwczesnemu kończeniu nauki szkolnej oraz wyrównanie dostępu do edukacji przedszkolnej i szkolnej, Osi Priorytetowej 8 Edukacja, Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 -2020 (WRPO 2014+). Wniosek obejmuje realizację projekt pn. „Badaj, doświadczaj, ucz! To nauki i rozwoju klucz” o wartości 987 746,59 zł (dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Społecznego w kwocie 934 732,09 zł) mającego na celu podniesienia jakości i poziomu edukacji na terenie Gminy Malanów. Projekt obejmie wsparciem 423 uczniów ( 218dziewcząt i 205 chłopców) szkół podstawowych oraz 36 nauczycieli (zatrudnionych u Beneficjenta), w tym 32 kobiet i 4 mężczyzn. W okresie 03.09.2018-30.06.2021 będą realizowane następujące przedsięwzięcia:

- zajęcia rozwijające i wyrównujące kompetencje kluczowe uczniów szkół podstawowych, realizowane wśród 348 uczniów szkół na terenie Gminy Malanów (194 kobiet i 154 mężczyzn),

- zajęcia specjalistyczne skierowane do 81 uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych w szkołach podstawowych funkcjonujących na terenie Gminy Malanów,

- realizacja doradztwa edukacyjno-zawodowego w szkołach podstawowych na terenie Gminy Malanów (w szkołach podstawowych wśród 160 kobiet i 153 mężczyzn ),

- wsparcie 38 nauczycieli zatrudnionych u Beneficjenta (32kobiet i 6 mężczyzn) w zakresie podwyższania kompetencji i kwalifikacji zawodowych

- doposażenie szkół funkcjonujących na terenie Gminy Malanów w niezbędny sprzęt i materiały dydaktyczne w zdobywaniu wiedzy i umiejętności kluczowych.

Aktualny status wniosku aplikacyjnego w trakcie oceny.

 Gmina Malanów poczyniła również starania o pozyskanie środków na realizację projektu z zakresu kompetencji cyfrowych skierowanego dla osób 65+ (w ramach 3.1. Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020). Podjęła w tym temacie współpracę z Fundacją Partycypacji Społecznej w Poznaniu. W projekcie przewidziano szkolenia komputerowe i metody aktywizujące osoby 65+ z zakresu kompetencji cyfrowych.Niestety w 2017r nie udało się nam pozyskać środków finansowych na realizację wskazanych zamierzeń, ale będziemy się nadal starać o powierzenie i realizację tych i w/w zagadnień, w których zabrakło nam przysłowiowego szczęścia.

 

KP


Pozostałe aktualności